Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού No ΔΚΕΤ 01-2020 για τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού» το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες του ΙΟ στο έργο με τίτλο «Ανάπτυξη αλγορίθμων «βαθειάς μάθησης» με στόχο την έγκαιρη πρόβλεψη της εμφάνισης καρκίνου του μαστού από μαστογραφίες με εκπαίδευσης από μεγάλα δεδομένα του ιατρικού διαγνωστικού κέντρου του Ιδρύματος «Ορμύλια» και προσομοιώσεων» (MIS 5063811)και ακρωνύμιο «MammoLearning», στα πλαίσια της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στον τομέα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας(ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ).

Η εκτιμώμενη δαπάνη των ανωτέρω προμηθειών είναι–59.600,00 € – πενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Κριτήριο Αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

Αρχείο προκήρυξης σε pdf: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «MammoLearning».

Αρχείο προκήρυξης σε word: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «MammoLearning».

«Απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με στοιχεία της διακήρυξης διαγωνισμού υπ’αρίθμ. ΔΚΕΤ 1-2020»