Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού» το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες του ΙΟ στο έργο με τίτλο «Συνέργεια ELILASERLAB Europe, HiPER & IPERIONCH.gr» (MIS 5002735) στο οποίο συμμετέχει το Ίδρυμα «ΟΡΜΥΛΙΑ» ως ισότιμο μέλος της Εθνικής Κοινοπραξίας που την απαρτίζει.

Η εκτιμώμενη δαπάνη των ανωτέρω προμηθειών είναι  – 43.000,00 € – Σαράντα τρεις χιλιάδες ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Κριτήριο Αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

Αρχείο προκήρυξης σε pdf: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εξοπλισμου Διαγνωστικού_Hellas_CH

Αρχείο προκήρυξης σε word: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εξοπλισμου Διαγνωστικού_Hellas_CH