Τεχνογνωσία

Διαγνωστικές
Μέθοδοι

Φωτογραφία στο ορατό
  • Ψηφιακή φωτογράφηση του συνόλου και λεπτομερειών
  • Μαθηματική επεξεργασία και χρωματική διόρθωση των ψηφιακών εικόνων
Φωτογραφία υπεριώδους φθορισμού
  • Λήψη – Εμφάνιση – Ψηφιοποίηση του συνόλου και λεπτομερειών
Ακτινογραφία
  • Λήψη – Εμφάνιση – Ψηφιοποίηση – Επεξεργασία ψηφιακής εικόνας
Υπέρυθρη Ανακλαστογραφία
  • Λήψη – Επεξεργασία ψηφιακών εικόνων – Συρραφή των διαδοχικών τμηματικών λήψεων μέσω ειδικού λογισμικού
Μη καταστρεπτική λήψη φασμάτων ανάκλασης (mIR/nIR/Vis/UV)
  • Σάρωση και λήψη φασμάτων ανάκλασης από την υπεριώδη μέχρι τη μέση υπέρυθρη περιοχή του φάσματος
Μέτρηση χρώματος
  • Σημειακές μετρήσεις χρώματος
Ακουστική μικροσκοπία
Φασματοσκοπία Raman
Φασματοσκοπία μFTIR
Χρωματογραφίες
Φθορισμός ακτίνων Χ

Ενδεικτικές
Εφαρμογές

  • Ταυτοποίηση υλικών σε πολυστρωματικές δομές (στην επιφάνεια και σε βάθος)
  • Ανακατασκευή πολυφασματικών εικόνων απεικόνισης υλικών τρισδιάστατων δομών
  • 3Δ ανακατασκευή δομών με ανάλυση 1μm
  • Μέτρηση πάχους με ακρίβεια 1μm
  • Μη καταστρεπτική μελέτη στήριξης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (ICS)
  • Mελέτη και απεικόνιση νανο-σύνθετων υλικών για χρήση στην ενίσχυση των μηχανικών ιδιοτήτων υλικών
  • Απεικόνιση τεχνητών οστών – ιστών
  • Μελέτη των επιζωγραφίσεων και των υλικών ενός έργου τέχνης
  • Κάθετη τεκμηρίωση έργων τέχνης
  • Μελέτη της συντήρησης με τη λήψη πολυφαματικών εικόνων και φασμάτων
  • Μελέτη Αυθεντικότητας Έργων ή Αντικειμένων