Τεχνογνωσία

Διαγνωστικές
Μέθοδοι

Φωτογραφία στο ορατό
 • Ψηφιακή φωτογράφηση του συνόλου και λεπτομερειών
 • Μαθηματική επεξεργασία και χρωματική διόρθωση των ψηφιακών εικόνων
Φωτογραφία υπεριώδους φθορισμού
 • Λήψη – Εμφάνιση – Ψηφιοποίηση του συνόλου και λεπτομερειών
Ακτινογραφία
 • Λήψη – Εμφάνιση – Ψηφιοποίηση – Επεξεργασία ψηφιακής εικόνας
Υπέρυθρη Ανακλαστογραφία
 • Λήψη – Επεξεργασία ψηφιακών εικόνων – Συρραφή των διαδοχικών τμηματικών λήψεων μέσω ειδικού λογισμικού
Μη καταστρεπτική λήψη φασμάτων ανάκλασης (mIR/nIR/Vis/UV)
 • Σάρωση και λήψη φασμάτων ανάκλασης από την υπεριώδη μέχρι τη μέση υπέρυθρη περιοχή του φάσματος
Μέτρηση χρώματος
 • Σημειακές μετρήσεις χρώματος
Ακουστική μικροσκοπία
Φασματοσκοπία Raman
Φασματοσκοπία μFTIR
Χρωματογραφίες
Φθορισμός ακτίνων Χ

Ενδεικτικές
Εφαρμογές

 • Ταυτοποίηση υλικών σε πολυστρωματικές δομές (στην επιφάνεια και σε βάθος)
 • Ανακατασκευή πολυφασματικών εικόνων απεικόνισης υλικών τρισδιάστατων δομών
 • 3Δ ανακατασκευή δομών με ανάλυση 1μm
 • Μέτρηση πάχους με ακρίβεια 1μm
 • Μη καταστρεπτική μελέτη στήριξης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (ICS)
 • Mελέτη και απεικόνιση νανο-σύνθετων υλικών για χρήση στην ενίσχυση των μηχανικών ιδιοτήτων υλικών
 • Απεικόνιση τεχνητών οστών – ιστών
 • Μελέτη των επιζωγραφίσεων και των υλικών ενός έργου τέχνης
 • Κάθετη τεκμηρίωση έργων τέχνης
 • Μελέτη της συντήρησης με τη λήψη πολυφαματικών εικόνων και φασμάτων
 • Μελέτη Αυθεντικότητας Έργων ή Αντικειμένων